Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Πόσο πάει η «μετοχή» της Παιδείας

 Πηγή : Εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
www.philenews.com

Ένας από τους στόχους που καθόρισαν οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι να μειωθεί κάτω από 15% το ποσοστό των δεκαπεντάχρονων μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, μέσα στην επόμενη οκταετία. Αν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, τότε σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) θα οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη αύξηση των ετήσιων ποσοστών ανάπτυξης και σε συνολικό κέρδος 21 τρισεκατομμυρίων ευρώ με τη σημερινή αξία (!).
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε έκθεση με θέμα «Αποτελεσματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε περίοδο κρίσης» η οποία παρουσιάστηκε σε πρόσφατη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή της έρευνας: «Η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση και κρίση δημόσιου χρέους έχει δραματικές επιπτώσεις στις δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ και σε πολλά κράτη μέλη ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και στην ανάπτυξή τους». Τονίζεται, ωστόσο, ότι οι συνέπειες των επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι θετικές και εκτός από το πιο πάνω παράδειγμα, σημειώνεται ακόμα πως τα οφέλη των εκπαιδευτικών πολιτικών είναι μεγαλύτερα στα πρώιμα στάδια - δηλαδή σε επίπεδο προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναφέρονται δε και τα εξής: Το ιδιωτικό ποσοστό απόδοσης για άτομο που αποκτά ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτιμάται στο 11,4% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το ποσοστό απόδοσης είναι επίσης υψηλό για τις επενδύσεις στην τριτοβάθμια και συγκεκριμένα 11,5% για τις γυναίκες και 12,4% για τους άντρες. Με απλά λόγια, σύμφωνα με την έκθεση, «η παιδεία εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα κατά της ανεργίας και της φτώχειας».

Οι εμπειρογνώμονες υποδεικνύουν πως τέτοιου είδους επενδύσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αποδοτικές και συνδεδεμένες με μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

ΕΕΝΝΕ
Μείωση κάτω από 15% το ποσοστό των δεκαπεντάχρονων μαθητών με δυσκολίες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, μέσα στην επόμενη οκταετία, θα οδηγήσει σε συνολικό κέρδος €21 τρισεκατομμυρίων 
 
Ο αντίκτυπος της κρίσης
Στα περισσότερα κράτη μέλη η οικονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα το πάγωμα, ή ακόμα και τη μείωση, των δημόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα τα κράτη μέλη αναγκάστηκαν να καθορίσουν νέες προτεραιότητες. Βάσει της έκθεσης που παρουσιάστηκε στη σύνοδο των Υπουργών Παιδείας, οι περικοπές επηρέασαν ιδιαίτερα όχι μόνο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και τα ιδρύματα και τις υποδομές, σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επηρεάστηκαν περισσότερο, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις, αντιμέτωπες με την υψηλή ανεργία, τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στην επαγγελματική και συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στην ανώτατη εκπαίδευση. Μέρος της μείωσης του κόστους της σχολικής εκπαίδευσης μπορεί να αποδοθεί στη δημογραφική αλλαγή, δηλαδή στον μειωμένο αριθμό μαθητών που εγγράφονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση μετά την υποχρεωτική βαθμίδα, ιδιαίτερα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. ΣΕ ΟΛΑτα κράτη μέλη, το βασικότερο ερώτημα για τους φορείς χάραξης πολιτικής μοιάζει να είναι το εξής: Πώς μπορεί να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με την παράλληλη αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τα αποτελέσματα;
Η έρευνα υποστηρίζει ότι υπάρχουν αξιόπιστες εμπειρικές αποδείξεις ότι οι επενδύσεις πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της ποιότητας, επισημαίνοντας πως η απλή παροχή περισσότερης χρηματοδότησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα υψηλότερες επιδόσεις των σπουδαστών.
Την θέση αυτή, όπως αναφέρει, επιβεβαιώνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα παραδείγματα:

1 Οι επιδόσεις των μαθητών επηρεάζονται από τα κίνητρα προς όσους έχουν άμεση συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σύστημα και από το θεσμικό πλαίσιο: ο καθορισμός σαφών προτύπων και η εξασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της αυτονομίας θεωρούνται επωφελή στοιχεία για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. 
 
2 Επίσης, η προώθηση των επιλογών και του ανταγωνισμού όσον αφορά τα σχολεία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας.

3 Αντιθέτως, υπάρχουν λίγα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της τάξης είναι αποφασιστικός παράγοντας όσον αφορά τα επιτεύγματα των μαθητών.

4Οι μεγάλες διαφορές ανάμεσα στους δασκάλους σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα μέσα στην τάξη δείχνουν ότι η ποιότητα των δασκάλων είναι εξαιρετικά σημαντική. Συνεπώς οι επενδύσεις στην αρχική κατάρτιση και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά ποσοστά απόδοσης και οφέλη από άποψη ποιότητας.

5 Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να τονώσουν τη συμμετοχή στην εκπαίδευση μετά την υποχρεωτική βαθμίδα και στην κατάρτιση. Τέτοιου τύπου κίνητρα, π.χ. η έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος ή οι αποδείξεις κατάρτισης, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα ποσοστά συμμετοχής, αλλά χρησιμοποιούνται κατά ένα μέρος από άτομα που θα συμμετείχαν ούτως ή άλλως στην κατάρτιση και όχι από όσους έχουν περισσότερη ανάγκη υποστήριξης . Προκειμένου να είναι αποτελεσματικά, τέτοιου είδους κίνητρα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη μείωση των μη οικονομικών φραγμών στη συμμετοχή στη μάθηση (δηλαδή της άγνοιας όσον αφορά τα προσφερόμενα προγράμματα, των χρονικών περιορισμών, της έλλειψης συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις ανάγκες των μαθητών κ.λπ.).

6 Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχει σημαντική ανάγκη συνεισφορών από πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτές θα μπορούσαν για παράδειγμα να συμπεριληφθούν: η υποστήριξη από άλλους δημόσιους οργανισμούς, η υποστήριξη από μεγάλες επιχειρήσεις, η συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και επαγγελματικών ενώσεων, τα έσοδα των πανεπιστημίων από κληροδοτήματα, η άντληση πανεπιστημιακών κεφαλαίων από αποφοίτους και εθελοντές υποστηρικτές.

Πίνακες διοριστέων 2012

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28Β(10) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ. 3) του 2011, σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2012, αναρτήθηκαν στο Γραφείο της Επιτροπής (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, Οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, κατά ειδικότητα. Στους πίνακες και καταλόγους αυτούς περιελήφθησαν και όσοι υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις
31.12.2011 και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το άρθρο 28Β(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες και καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου, 2012. Οι ενστάσεις να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του
ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πίνακες διοριστέων 2012 :

Δείτε ΕΔΏ τους περσινούς καταλόγους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Προοδευτικής ανα Επαρχία.

«Γυναίκα… στολίδι» Β΄ έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων Πολιτιστικής Επιτροπής ΠΟΕΔ Λευκωσίας.

Η Πολιτιστική Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας και η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λευκωσίας οργανώνουν την Β΄ έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, από τις 17:00 μέχρι τις 20:30, στις σπηλιές του πάρκου Ακροπόλεως στο Στρόβολο. Όλα τα έργα θα είναι προς πώληση και το 20% των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν έργα των συναδέλφων :

 • ΑΜΟΙΔΑΙΑ ΜΠΑΡΤΖΩΝΑ
 • ΑΝΝΥ ΑΚΑΜΑ
 • ΑΝΤΡΗ ΒΡΥΩΝΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΟΥ
 • ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
 • ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 • ΚΙΚΑ ΚΑΤΤΑΜΗ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΚΑΛΗ
 • ΛΗΔΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ
 • ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 • ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ
 • ΜΑΡΩ ΑΝΤΩΝΑ
 • ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΠΠΗ
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει δεξίωση.
Περισσότερες πληροφορίες : 99108600, 99544057
Από την ΠΟΕΔ Λευκωσίας


Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Δημόσια Συζήτηση: Δημοκρατικός πλουραλισμός εν δράσει: το παράδειγμα της εκπαίδευσης στη Δυτική Θράκη

Πρόσκληση σε συζήτηση
Θέμα: Δημοκρατικός πλουραλισμός εν δράσει: Ένα παράδειγμα συνύπαρξης πλειονότητας και μειονότητας της Δυτικής Θράκης στο χώρο της εκπαίδευσης.

Πότε:Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, 7 μ.μ.

Πού: Σπίτι Συνεργασίας (απέναντι από το Λήδρα Πάλας)

Γλώσσες: Ελληνικά και Τουρκικά

Κεντρική Ομιλία: Θάλεια Δραγώνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Άννα Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρεμβάσεις: Vedat Tek, KTOEÖS(5’)
Λοΐζος Λουκαΐδης, Πλατφόρμα ΕΚ και ΤΚ Εκπαιδευτικών(5’)
Χαιρετισμοί: Κυριάκος Παχουλίδης, ΟΙΔΕ (1’)
Güven Varoğlu, KTÖS (1’)
Τahir Gökçebel, KTOEÖS (1’)
Κωστής Αχνιώτης, Πλατφόρμα ΕΚ και ΤΚ Εκπαιδευτικών (1’)
Συντονισμός:Cenk Gürçağ, KTÖS και Ρένα Χόπλαρου, ΟΙΔΕ.
Χορηγός εκδήλωσης:synergia media

Συνδιοργανώνουν:
Oμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας, ΚΤΟΣ, ΚΤΟΕΟΣ, Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών "Ενωμένη Κύπρος

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Αυτά λέγαμε πέρσι έτσι περίοδο για την 0,5 μονάδα της εξομοίωσης... Τώρα τι ;;;;;

 Διαβάστε τι γράφαμε ως Κίνηση πέρσι στις 28 Ιανουαρίου 2011 για το θέμα της 0,5 μονάδας της εξομοίωσης, όταν κάποιοι προσπάθησαν προεκλογικά να δημιουργήσουν θέμα από το πουθενά.

Διαβάστε την τοποθέτηση μας και τα σχόλια μας την περσινή χρονιά.

Σήμερα, με την ανάρτηση των καταλόγων για προαγωγή στη θέση του Διευθυντή, αυτή η 0,5 μονάδα για εξομοίωση δεν έχει παραχωρηθεί, ενώ ταυτόχρονα έκανε την εμφάνισή της μια "ανώνυμη" επιστολή από ομάδα συναδέλφων προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία ζητείται η κατάργηση της 0,5 μονάδας.

Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας. 

* Η θέση της Προοδευτικής πέρασε πέρσι από το Δ.Σ. αφού ψηφίστηκε και από την ΠΑΔΕΔ, η Εκτελεστική Γραμματεία όμως ακόμα να υλοποιήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να πάρει νομική συμβουλή για το όλο θέμα.

.

Η εμπέδωση στα νέα Ωρολόγια Δημοτικής: Η «καρδιά» των νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων, του Λάμπρου Στεφάνου

Ανάρτηση καταλόγων για προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση ενενήντα τεσσάρων (94) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Δύο (2) κενών θέσεων Διευθυντή Σχολείων Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

"Ο Πουπουλένιος"


Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΟΕΔ-ΟΕΛΜΕΚ-ΟΛΤΕΚ Λευκωσίας 3/3/2012

Ο πρώτος ευρωπαίος δάσκαλος με σύνδρομο Down

Ο 34χρονος Ισπανός Πάμπλο Πινέδα είναι ο πρώτος στην Ευρώπη πτυχιούχος πανεπιστημίου που έχει σύνδρομο Down.
Χρειάζεται να περάσει ακόμη τέσσερις εξετάσεις, για να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να γίνει δάσκαλος. Αυτό δεν είναι τόσο ασυνήθιστο: στην Ισπανία το 85% των παιδιών με σύνδρομο Down πηγαίνουν στο κανονικό σχολείο. Η WELT ON LINE μίλησε με τον Πινέδα για τη μάθηση, την "καθυστέρηση" και για τα υπερπροστρατευμένα παιδιά.

Ο Πάμπλο Πινέδα τελείωσε τις σπουδές του παιδαγωγού και αυτό το Μάρτη έκανε την πρακτική εξάσκηση στην Κόρδοβα. Ο Πινέδα αυτήν την εποχή προετοιμάζεται για τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος και του μένουν μόνο τέσσερις εξετάσεις για να τελειώσει τις σπουδές του στην ψυχολογία και παιδαγωγικά. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Μάλαγκα στα τέλη Απρίλη προβλήθηκε η ταινία «Και εγώ επίσης» που είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του Πινέδα και στην οποία ο ίδιος κρατά τον βασικό ρόλο: Ζωή, Αγάπη, Λύπη και Χαρά κατά τη διάρκεια των σπουδών. Με τον Πινέδα μίλησε ο Jan Marot.

WELT ONLINE: Πώς βιώσατε προσωπικά το σύνδρομο ντάουν;
Πάμπλο Πινέδα: Δεν ήταν οι γονείς μου που μου το είπαν. Ήταν ο δάσκαλός μου. Ήμουν περίπου εφτά χρονών, όταν με ρώτησε αν ήξερα τι είναι το σύνδρομο ντάουν. Φυσικά απάντησα ναι. Με κοίταξε έντονα και μου εξήγησε τη γενετική του σύνδρομου ντάουν. Στην ηλικία αυτή ήταν πραγματικά πολύ σκληρό. Για μένα αυτό ακουγόταν σαν αραμαϊκά. Ήταν πολύ βαρύ. Του έθεσα μόνο δύο ερωτήσεις : «Είμαι χαζός;» Απάντησε :Όχι. «Μπορώ να συνεχίσω να πηγαίνω στο σχολείο με τους φίλους μου;» Απάντησε : «Κανένα πρόβλημα» . Τα υπόλοιπα μου ήταν παντελώς αδιάφορα.

WELT ONLINE: Όπως η πλειοψηφία των παιδιών με σύνδρομο ντάουν στην Ισπανία. Το 85% πηγαίνουν σε ένα κανονικά σχολείο.
Πινέδα: Ναι , τώρα. Όμως παλαιότερα δεν υπήρχε η ένταξη. Αυτό είναι η κορυφή μιας ανάπτυξης. Εγώ ήμουνα ο πρώτος μαθητής με σύνδρομο ντάουν που πήγα σε ένα δημόσιο σχολείο.WELT ONLINE : Τι αναμνήσεις έχετε από τα χρόνια του σχολείου;

Πινέδα : Στο σχολείο διασκέδαζα πολύ, περνούσα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι με τους φίλους μου. Είχα υπέροχες ,ενδιαφέρουσες και πολύ σκληρές εμπειρίες. Συνολικά ήταν μια απίστευτα πλούσια φάση της ζωής μου. Υπήρχαν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Ιδιαίτερα η εφηβεία ήταν σκληρή. Αλλά αυτή είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος. Εγώ δεν μπορούσα μερικές φορές να ζήσω με το σώμα μου και μέσα σ’ αυτό

WELT ONLINE: Γιατί επιλέξατε τις παιδαγωγικές σπουδές;
Πινέδα: Σαν παιδί είχα πολλές ιδέες. ΄Ηθελα να γίνω δικηγόρος, κατόπιν δημοσιογράφος. Τότε ένας καθηγητής και μέντοράς μου με συμβούλεψε να γίνω δάσκαλος ,γιατί τα παιδαγωγικά προσφέρουν περισσότερες επιλογές. Μου είπε ότι οι άλλες επιστήμες είναι σκληρές και ανταγωνιστικές. Δεν το έχω μετανιώσει ούτε δευτερόλεπτο. Μου αρέσει να εργάζομαι με παιδιά, νιώθω πολύ χρήσιμος.

WELT ONLINE: Ακολουθείτε αυστηρά κάποιο σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα μελέτης;
Πινέδα: Από το τίποτα βγαίνει τίποτα. Μελετώ περίπου 6-7 ώρες τη μέρα. Τα βράδια τα έχω ελεύθερα. Διαβάζω πάντα με μουσική . Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, οι σπουδές δεν είναι εύκολες και το σύνδρομο ντάουν με περιορίζει κατά 30% , πράγμα που τις καθιστά δυσκολότερες. Ο καθένας πρέπει να παλεύει για το μέλλον του.

WELT ONLINE: Τι σημαίνει και τι σημασιοδοτεί το είναι κανείς ο πρώτος με σύνδρομο ντάουν πτυχιούχος στην Ευρώπη ;
Πινέδα: Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Γνωρίζω ότι οι πατέρες και οι μητέρες που έχουν παιδιά με σύνδρομο ντάουν χρειάζονται κάποιον να τους δείξει και να τους πει : «Το παιδί σου μπορεί να το κάνει αυτό».Και τα μέσα μπορούν να συνδράμουν, καθώς ψάχνουν για αξιόλογες ειδήσεις. Θέλω να δώσω πρόσωπο σε ένα κομμάτι του πληθυσμού , που σχεδόν ποτέ δεν θεωρείται αντικείμενο είδησης. Αρέσω στα μέσα- μου τηλεφωνούν τριάντα φορές τη μέρα Αυτό είναι μερικές φορές εξαντλητικό

WELT ONLINE: Σας έχουν ήδη προσφέρει θέσεις εργασίας;
Πινέδα: Όχι ακόμη. Όταν πετύχω τις εξετάσεις και πάρω την άδεια άσκησης επαγγέλματος του δάσκαλου, θα πλησιάσω το στόχο μου, να έχω δηλαδή ένα σταθερό εισόδημα. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στη Σεβίλλη συγκατοικούσα με ένα συνάδελφο. Για μένα έχει μεγάλη σημασία να οργανώσω την ανεξαρτησία μου .Δεν ξέρω ακόμη πού θα εργαστώ. Μπορεί στην επιμόρφωση, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην συμβουλευτική, ποιος ξέρει. Είμαι ευέλικτος

WELT ONLINE: Τι είναι, κατά τη γνώμη σας, η « οπισθοδρομική / καθυστερημένη κοινωνία»;
Πινέδα: Το μεγαλύτερο έλλειμμα της κοινωνίας είναι το ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τη διαφορετικότητα. Λόγω της έλλειψης κατανόησης κολλά κάποιος/ α ταμπέλες. «Οι ομοφυλόφιλοι», «οι Ξένοι/ μετανάστες» και φτάνει μέχρι του σημείου «Οι γυναίκες» .Χωρίζουν σε ομάδες, δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν «το διαφορετικό». Το απομονώνουν , το απλοποιούν ή το αποφεύγουν με κάθε τρόπο. Δημιουργούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις μέχρι και λέξεις , όπως “discapacidad” (ανικανότητα) στα ισπανικά για να δηλωθεί η έννοια της υστέρησης ή καθυστέρησης..

WELT ONLINE: Ποια εναλλακτική λύση θα υπήρχε για σας; Διότι και η ισπανική λέξη «Minusvalido» («κατώτερος/ κατώτερης αξίας») δεν είναι σε καμιά περίπτωση κατάλληλη…
Πινέδα: Είναι προσβολή να αποκαλείς κάποιον «ανίκανο» ή «καθυστερημένο». Γιατί να μην τον αποκαλείς «αλλιώτικο» ή « διαφορετικό άνθρωπο»; Με τον όρο σύνδρομο Ντάουν περιγράφεται μια γενετική μετάλλαξη κατά την οποία το χρωμόσωμα 21παρουσιάζεται τρεις φορές (εξού και ο όρος τρισωμία -21).WELT ONLINE: Ποια είναι η γνώμη σας για την έκτρωση εμβρύων στα οποία έχει προγεννητικά διαγνωστεί κάποια καθυστέρηση, πράγμα που αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης αυτή την εποχή στη Γερμανία;
Πινέδα: Είμαι αντίθετος στην έκτρωση. Όχι για ηθικούς λόγους αλλά λόγω της εμπειρίας μου. Είναι δύσκολες καταστάσεις και εμπειρίες ,αλλά σε εμπλουτίζουν ως άνθρωπο. Εξαιτίας της έκτρωσης κάποιος / α δεν θα τις βιώσει ποτέ .Γονείς με παιδιά που είναι «διαφορετικά» γίνονται καλύτεροι γονείς. Γίνονται ανεκτικότεροι και πιο αλληλέγγυοι. Δεν είναι καλό να επιλέγεις ένα παιδί “`a la carte”. Σε τελική ανάλυση επιλέγουμε το τέλειο. Και όταν όλοι είναι ίδιοι, τότε είμαστε σε πολλά φτωχότεροι. Ακόμη και τα λουλούδια διαφέρουν ,αλλά όλα είναι όμορφα.. Αυτή η τάση για ομογενοποίηση είναι κακή .Όταν όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, έχουν την ίδια εμφάνιση, είναι όλοι ομοιόμορφοι, αυτό είναι ο Φασισμός.WELT ONLINE: Η ταινία, που είχε τη ζωή σας ως έμπνευση, είχε ρομαντικά στοιχεία (στιγμές). Ονειρεύεστε να κάνετε τη δική σας οικογένεια;

WELT ONLINE: Η ταινία, που είχε τη ζωή σας ως έμπνευση, είχε ρομαντικά στοιχεία (στιγμές). Ονειρεύεστε να κάνετε τη δική σας οικογένεια;


Πινέδα: Αυτό είναι δύσκολο. Η λογοτεχνία για το σύνδρομο Ντάουν στρέφεται κυρίως γύρω από τη γενετική, την αντίληψη ή τη συμπεριφορά. Ποτέ δεν συζητιέται η συμπάθεια μεταξύ ανθρώπων με σύνδρομο Ντάουν. Σ’ αυτό ακριβώς φαίνεται η μεγάλη δύναμη της ηθικής. Στην Ισπανία, μετά από 40 χρόνια δικτατορίας του Φράνκο και με μια σταθερά διαμαρτυρόμενη καθολική εκκλησία, αυτό αποτελεί θέμα ταμπού. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για σεξ. Πρέπει τελικά κανείς να διαχωρίσει την ηθική από την πράξη. Μερικά Μέσα έχουν μια σχεδόν άρρωστη απληστία να δημιουργούν εντυπώσεις (να προκαλούν) . Αρνήθηκα μια πρόσκληση για συμμετοχή σε ένα talk show, που ονομάζεται “La Noria” όπου το θέμα θα ήταν σχετικό με Σεξ και Αναπηρία. Μου ήταν αδύνατο να πάω, είναι πολύ προκλητικό και μόνο για δημιουργία εντυπώσεων. Αυτό είναι ένα ιδιωτικό, ακανθώδες θέμα, ακόμα και κάποιοι φίλοι μου με απέτρεψαν από το να συμμετέχω. Και οι άνθρωποι της τηλεόρασης έμειναν άναυδοι μετά την άρνησή μου.

WELT ONLINE: Στην Αυστρία και στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του ναζισμού δολοφονήθηκε αμέτρητο πλήθος ανθρώπων με σύνδρομο ντάουν Από μεταπολεμικές μελέτες για χρόνια ήταν διαδεδομένη η εντύπωση ότι το σύνδρομο ντάουν συνδέεται με προσδόκιμο ζωής τα 30 χρόνια;
Πινέδα: Αυτά είναι μύθοι που δημιουργούνται σύμφωνα με την ιστορία των κρατών και της επιστήμης. Η κατάσταση σήμερα είναι τελείως διαφορετική. Φτάνουμε στα γηρατειά. Εξαρτάται από το πόσο υγιείς διατηρούμαστε , σωματικά και πνευματικά. Εγώ, όπως και πολλοί νέοι άνθρωποι με σύνδρομο ντάουν ήμουν υπέρβαρος. Με γυμναστική και σωστή διατροφή έχασα12 κιλά. Είχα, επίσης, την τύχη να μεγαλώσω σε μια οικογένεια με πνευματικά ενδιαφέροντα. Με εφημερίδες και μια βιβλιοθήκη Γι’ αυτό από πολύ νωρίς είχα περιέργεια και ενδιαφέροντα. Όταν απαγορεύεις σε κάποιον την καλλιέργεια, κατά έναν τρόπο τον σκοτώνεις..

WELT ONLINE: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το ουσιαστικό κατά την ανατροφή παιδιών με σύνδρομο ντάουν.;
Πινέδα: Η Αυστρία ,η Ελβετία και η Γερμανία πολιτισμικά διαφέρουν από την Ισπανία. Ίσως εκεί (Ισπανία) με καταλαβαίνουν περισσότερο. 1ον: Πρέπει να συμπεριφέρεστε στο παιδί σας όπως σε ένα παιδί και όχι όπως σε έναν «ανάπηρο». Έτσι πρέπει να το αναθρέψετε και να το εκπαιδεύσετε (μορφώσετε). Πρέπει να μιλάτε με το παιδί σας, γιατί ο χειρότερος εχθρός για τα παιδιά με σύνδρομο ντάουν. είναι η σιωπή. Δεν πρέπει να έχετε κανένα κόμπλεξ . Βγείτε μαζί τους έξω στον κόσμο. Πρέπει να δείξετε στους άλλους ότι αυτό είναι το παιδί σας. Δεν πρέπει ποτέ να είστε υπερπροστατευτικοί, ποτέ. Πρέπει να του δίνετε φυσικά και πνευματικά ερεθίσματα και έτσι να το διδάξετε να είναι αυτόνομο. Γιατί τι θα συμβεί όταν κάποτε δεν θα είστε πια κοντά του ως γονείς;

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012

Ενημερωτικές συναντήσεις ΠΟΕΔ με Αντικαταστάτες Εκπαιδευτικούς σε Λάρνακα και ΛεμεσόΔευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών : Αιτήσεις από 14/2 μέχρι 28/2

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για τις θέσεις  αποσπασμένων, Συμβούλων και Συνδετικών Λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στα διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες του, όπως φαίνονται πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι φέτος οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από την κεντρική ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση www.moec.gov.cy.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 στις 12:00μ.μ. μέχρι και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 στις 12:00 μ.μ. , ημερομηνία και ώρα κατά την οποία θα τερματιστεί αυτόματα η αποδοχή νέων αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης σας, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφο για το αρχείο σας .Το ηλεκτρονικό σύστημα θα αποστείλει αυτόματα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο επιβεβαίωση υποβολής αίτησης στην οποία θα αναγράφεται ο «Κωδικός Αίτησης». Σημειώνεται, ότι, για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση

Εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών

Η Θέση της Αγ. Συνεργασίας για τα ΝΑΠ-ΝΩΠ στο Δ.Σ. της ΠΟΕΔ στις 9/02/2012

Μακαριώτατε, δεν ήξερες, δεν ρώταγες;

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012

Τοποθέτηση Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτική Αγώνα για την άρση του μέτρου της Επιμόρφωσης

Η θέση της Αγωνιστικής Συνεργασίας Προοδευτικής Αγώνα για τις θέσεις Επιθεωρητών Ειδικών Μαθημάτων

Ελλάδα : Η γενιά των 520 ευρώ και το τέλος των συμβάσεων - Δείτε αναλυτικά τι γίνεται


Η υποτίμηση της αμοιβής της εργασίας ως και 50% και η αποδόμηση της πυραμίδας των συλλογικών συμβάσεων συνθέτουν τα σκληρότερα μέτρα που ελήφθησαν στη χώρα μας την τελευταία πεντηκονταετία.
Με τα μέτρα οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι χάνουν τρεις μισθούς ετησίως, οι αμειβόμενοι με κλαδικές συμβάσεις θα απολέσουν ως και τον μισό μηνιαίο μισθό τους, ενώ το εργατικό δίκαιο για τις συλλογικές συμβάσεις επανέρχεται στη δεκαετία του 1950.
Πηγή : www.alfavita.gr

 
«Με τα μέτρα υποχωρεί το συλλογικό δίκαιο και προτάσσονται η ατομική διαπραγμάτευση και η ατομική σύμβαση εργασίας» τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» στέλεχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας.
Ωστόσο η διαπραγμάτευση σε ατομικό επίπεδο καταλήγει πάντα υπέρ του «ισχυρότερου μέρους», το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι η εργοδοτική πλευρά.

Με την εφαρμογή των μέτρων επέρχεται άμεσα η ανατροπή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ σε 15 μήνες το αργότερο ανατρέπεται και το σύνολο των κλαδικών συμβάσεων, συμπιέζοντας τους μισθούς προς τα κατώτατα όρια.

Αλλά ας δούμε την ανάλυση των μέτρων και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο από την ιστοσελίδα www.alfavita.gr

Απαντήσεις στην "ιερή" εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου για τον αφελληνισμό της Παιδείας

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012

Μέση Εκπαίδευση : Νέα Αναλυτικά Προγράμματα…. Αλλάζει το σχολείο «Σχεδόν πενήντα χρόνια…….»

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ*

Μετά από πενήντα χρόνια αλλάζει επιτέλους το εκπαιδευτικό τοπίο στη χώρα μας. Υλοποιείται η βασικότερη παράμετρος της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης αφού προηγήθηκε ο δημόσιος αλλά και ο δομημένος διάλογος στα Συμβούλια Παιδείας. Μετά την αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, δόθηκε στους εμπλεκόμενους και η πρόταση (σχέδιο) για τα Ωρολόγια Προγράμματα που θα τα πλαισιώνουν. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η μερική – σταδιακή εφαρμογή τους με την παράλληλη επιμόρφωση – εξοικείωση των εκπαιδευτικών.

Και το κυριότερο: Την ώρα που σε πολλές χώρες (και ευρωπαϊκές) οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία σταματούν, στον τόπο μας δίνεται ώθηση για όσο το δυνατό πιο γρήγορη υλοποίηση της. Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι, ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, θα πρέπει οι λαοί να επενδύουν στην παιδεία. Είναι – ίσως – το καλύτερο εχέγγυο για αντιμετώπιση της κρίσης. Οι τρεις βασικοί πυλώνες των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων φαντάζουν ιδιαίτερα επίκαιροι: (1) Να κατέχουν ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων από όλες τις επιστήμες (2) Να αναπτύσσουν στάσεις και συμπεριφορές που διακρίνουν το δημοκρατικό πολίτη και (3) Να διαθέτουν τις κομβικές δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Οι τρεις αυτοί πυλώνες δε μπορεί παρά να αποτελούν την ασπίδα αλλά και το δόρυ για τα παιδιά μας στο σύγχρονο κόσμο, ένα κόσμο τον οποίο θα κατανοούν, θα ερμηνεύουν, αλλά και θα παρεμβαίνουν για να τον μεταβάλλουν. Να μπορούν να επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, να σπουδάζουν, να μορφώνονται, ν’ αποκτούν κριτική σκέψη και να μετατρέπουν τη γνώση σε δύναμη δημιουργική.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – ΟΧΙ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Το πέρασμα από τον δάσκαλο στο μαθητή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιστορικό. Αφετηρία πλέον είναι ο μαθητής. Αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή, ιδιαίτερη προσωπικότητα ο καθένας. Ταυτόχρονα, εντάσσεται και ομαλά σε ένα περιβάλλον χωρίς τον αποκλεισμό, τον στιγματισμό, το …. ταπέλωμα, τη ρετσινιά του αποτυχημένου γιατί δεν πέρασε το πήχη! Οι ιδιαιτερότητες του και οι ευαισθησίες του λαμβάνονται υπόψη. Αυτά αποτελούν τις θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές που μας δίνουν το δικαίωμα να οραματιζόμαστε ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Ένα σχολείο, που περνώντας το κατώφλι του, δεν θα αγχώνει παιδιά και εκπαιδευτικούς, γιατί ακριβώς θα είναι σχολείο φτιαγμένο για παιδιά. Που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και ότι αυτή φέρνει μαζί της: την περιέργεια, την αμφισβήτηση, τον αυθορμητισμό, τα όνειρα και τις προσδοκίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ + ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ = ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στην ιστορία των Μεταρρυθμίσεων, σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται ως αποτυχημένα εγχειρήματα όσα προσπάθησαν ν’ αλλάξουν μόνο μια βαθμίδα της εκπαίδευσης και δη το Λύκειο. Παρασυρόμενοι βέβαια από το γεγονός ότι το Λύκειο συνδέεται τόσο με την ακολουθούμενη Πανεπιστημιακή Μόρφωση (σπουδές) όσο και με την αγορά εργασίας. Μια τέτοια αρνητική εμπειρία είχε και η Κύπρος το 2000 – 2001 με την καθιέρωση του Ενιαίου Λυκείου και τον απεριόριστο αριθμό επιλογών μαθημάτων από τα παιδιά, πράγμα που οδήγησε σε στρεβλώσεις, και εντέλει σε αποτυχία, που την πλήρωσαν τα παιδιά που την τελευταία δεκαετία πέρασαν από τα Λύκεια. Πώς ήταν δυνατό ν’ αλλάξει το Λύκειο χωρίς ν’ αλλάξει το Γυμνάσιο, ή ν’ αλλάξει το Γυμνάσιο χωρίς ν’ αλλάξει το Δημοτικό και η Προδημοτική Εκπαίδευση; Έτσι είχαμε για χρόνια ένα τριχοτομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, ασύνδετο το ένα με το άλλο. Με τα καινούρια αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα έχουμε πλέον ένα ενιαίο και συνεκτικό αναλυτικό πρόγραμμα, από την προδημοτική εκπαίδευση έως και το Λύκειο, που απολήγει σ ένα συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών. Και το κυριότερο, αλλάζουν πλέον οι μορφές διδασκαλίας και μάθησης, εκσυγχρονίζονται οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ

Μετά την εφαρμογή του – κατά γενική ομολογία – πετυχημένου θεσμού των τετραμήνων, τροχοδρομούνται σημαντικότατες αλλαγές και στα Ωρολόγια Προγράμματα, τα οποία θα δέσουν οργανικά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, με το νέο πνεύμα, τις αρχές και τη φιλοσοφία τους. Όσον αφορά το Γυμνάσιο, ξεχωρίζει η αναδιοργάνωση της κατανομής του διδακτικού χρόνου όπου τα μαθήματα δεν θα είναι των 40λεπτών αλλά των 80 και οι περίοδοι διδασκαλίας 20 αντί 40 (και 37) όπως ήταν μέχρι τώρα. Την αλλαγή αυτή υπαγόρευσαν τα Νέα Αναλυτικά με τις σύγχρονες (εργαστηριακές) προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας που προωθούν την κριτική σκέψη, την αυτενέργεια και τον διάλογο. Από την άλλη μειώνονται τα καθημερινά μαθήματα των παιδιών σχεδόν στο μισό, πράγμα που βελτιώνει και τις συνθήκες εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Είναι ακόμα γνωστό ότι με το υφιστάμενο σύστημα χάνεται περίπου το 12.5% του διδακτικού χρόνου από τις μετακινήσεις μαθητών ανά 45λεπτο. Το φαινόμενο αυτό θα ελαχιστοποιηθεί. Ριζοσπαστικές επίσης θεωρούνται η Ζώνη Πολιτισμού και η Ζώνη Ενίσχυσης που θα γίνονται σε απογευματινό χρόνο και ανοίγουν το δρόμο για το ανοιχτό / ολοήμερο σχολείο.

Στο Λύκειο αντιμετωπίζονται – για πρώτη φορά – αποφασιστικά οι στρεβλώσεις και τα αδιέξοδα του, ενώ ανοίγει ο δρόμος για την προοπτική ενοποίηση Μέσης και Γενικής Εκπαίδευσης αφού αίρεται πλέον ο απόλυτος διαχωρισμός. Σ’ αυτό συνέβαλε και η εισήγηση για κατάργηση των απεριόριστων επιλογών μαθημάτων και η αντικατάσταση τους με συγκεκριμένα προγράμματα εμβάθυνσης (πακέτα), τόσο στη Β’ όσο και στη Γ’ Λυκείου. Σε συνδυασμό με τα πιο πάνω επεκτείνεται η κοινή εκπαίδευση μέχρι και την Α’ Λυκείου (είτε είναι στα Γενικά Λύκεια ή στα Τεχνολογικά Λύκεια, τις σημερινές δηλαδή Τεχνικές Σχολές), που αποτελεί την νέα τάση και στην Ευρώπη. Μέχρι την Α’ Λυκείου τα παιδιά θ’ ακολουθούν κοινό πρόγραμμα με στόχο, ολοκληρώνοντας την κοινή εκπαίδευση, να έχουν αποκτήσει όλα τα εφόδια που χαρακτηρίζουν ένα μορφωμένο άνθρωπο. Από κει και πέρα, πιο ώριμοι ακόμα, θ’ αποφασίζουν για τη ζωή και τις σπουδές τους. Η αλλαγή αυτή ανοίγει το δρόμο και για την επέκταση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 10χρονη, ή ακόμα, όπως είναι και το κοινωνικό αίτημα, σε 12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουν προγράμματα εμβάθυνσης, Τεχνολογικού χαρακτήρα, να προσφέρονται και στα Λύκεια και το αντίστροφο, δηλαδή προγράμματα του Γενικού Λυκείου, να προσφέρονται και στα Τεχνολογικά Λύκεια. Στο βάθος του χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας θα εμπλουτίζονται και θα εξειδικεύονται τα προγράμματα. Ο νέος θεσμός ακόμα των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, θα απαλλάξει τους νέους εργαζόμενους από την εκμετάλλευση στην εργασία, με το πρόσχημα του ανειδίκευτου.

Τα νέα Αναλυτικά και Ωρολόγια προγράμματα έχουν διαμορφωθεί μετά από εντελεχή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ιδιαίτερα η εμπλοκή της βάσης των εκπαιδευτικών ήταν καθοριστική, αφού στις επιστημονικές ομάδες που συμμετείχαν αποτελούσαν τα ζωντανά παραδείγματα της εμπειρικής εφαρμογής στη διδακτική πράξη. Μαζί με τους επικεφαλής Ακαδημαϊκούς και την καθοδήγηση της Επιτροπής, ολοκληρώθηκε μια επίπονη προσπάθεια, έτσι όπως προνοεί η Έκθεση για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση των επτά ακαδημαϊκών που την συνέταξαν, επικεφαλής της οποίας ήταν ο καθηγητής Αντρέας Καζαμίας. Μπήκαμε στη φάση της υλοποίησης. Δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια. Οι όποιες αλλαγές, και προπάντων τα Αναλυτικά (και τα Ωρολόγια) θα πρέπει να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να ανανεώνονται μέσα από διαδικασίες στις οποίες θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων, που παίρνουν μέρος, άμεσα ή έμμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού η εκπαίδευση ως κοινωνικός θεσμός δεν είναι μόνο υπόθεση του κράτους αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα, η διάρκεια, η προοπτική, η συνέχεια, η διαπολιτισμική διάσταση.

*Πρόεδρος Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών

"Βασικές αρχές του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Μαθηματικών"

Αποκριάτικος Χορός Προοδευτικής, 17/02/2012, Λεμεσός

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012

«Μέθοδος Gronholm», θεατρικές παραστάσεις ΠΟΕΔ- ΟΕΛΜΕΚ - ΟΛΤΕΚ

Οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη Γιορτή των Γραμμάτων διοργανώνουν δυο θεατρικές παραστάσεις, μια στη Λευκωσία και μια στη Λεμεσό, με το έργο του Jordi Galceran, «Μέθοδος Gronholm».

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 8.00μμ στο Σατιρικό Θέατρο  Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 8.30μμ στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ, Λεμεσός.

Ηθοποιοί:
Χρήστος Γεωργίου, Ανδρέας Κισσονέργης, Κυριάκος Κωνσταντινίδης, Μαρίνα Γεωργίου, Κρίστη Ζερζελίδου – Χατζηκυριάκου, Δημήτρης Δημητρίου, Δημήτρης Μόρφης, Ισμήνη Σακελλαροπούλου και Μαρία Νικολάου.
Σκηνοθεσία: Ισμήνη Σακελλαροπούλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες - κρατήσεις : 22378480


Αφίσα Παράστασης

Ανακοίνωση ΔΣ ΠΟΕΔ σχετικά με τα μέτρα που είχε εξαγγείλει στα πλαίσια της αντίδρασής του για τα άδικα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς

Προς όλα τα μέλη
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Οργάνωσης, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2012, αποφάσισε αναστολή των μέτρων που αυτό είχε εξαγγείλει στα πλαίσια της αντίδρασής του για τα άδικα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν στους εκπαιδευτικούς με αφορμή την προσπάθεια για στήριξη της Κυπριακής Οικονομίας, θεωρώντας ότι αυτά ολοκλήρωσαν, σ’ αυτό το στάδιο, τον κύκλο τους :

Α.  Άμεση αναστολή μέτρων :

• Μη συμμετοχή των συναδέλφων Διευθυντών των Σχολείων στις συνεδρίες και/ ή άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τους οικείους Συνδέσμους Γονέων

• Μη πραγματοποίηση από τους συναδέλφους οποιωνδήποτε εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

• Μη συμμετοχή των νεοπροαχθέντων στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσής τους.

Β. Η Οργάνωση βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την αναστολή και του μέτρου για μη συμμετοχή των συναδέλφων στα σεμινάρια για την Επιμόρφωση. Σχετικά, αναμένεται, προηγουμένως, η ανάληψη, και επίσημα, δέσμευσης από πλευράς του Υπουργείου για τα ακόλουθα :

• Την παραχώρηση, από τη νέα σχολική χρονιά, «διήμερου εκπαιδευτικού», στο διδακτικό χρόνο των σχολείων, στα πλαίσια της σκοπούμενης θεσμοθέτησης της Επιμόρφωσης

• Τη συμμετοχή της ΠΟΕΔ στην ετοιμασία συνοπτικού Προγράμματος για την επιμόρφωση, κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

• Τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ σε οποιαδήποτε άλλη επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη φετινή σχολική χρονιά.

• Την ταυτόχρονη διεξαγωγή διαλόγου, με προοπτική επίλυσής τους πριν από τον προσεχή Σεπτέμβρη, για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την εφαρμογή των ΝΑΠ και ΝΩΠ, όπως είναι :

- Η στήριξη των δίγλωσσων / αλλόγλωσσων μαθητών
- Η ενισχυτική διδασκαλία
- Η παραβατικότητα
- Η εμπέδωση
- Τα σχολικά εγχειρίδια
- Η μείωση της διδακτέας ύλης

Το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η αναστολή των μέτρων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη στην περίπτωση που θα ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο πακέτο οικονομικών μέτρων που θα επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς.

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012

Υπ. Παιδείας: Η κρίση δεν έχει επηρεάσει την Παιδεία

Πηγή : www.sigmalive.com

Την εκτίμηση ότι οι εμφανείς δυσμενείς επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία δεν έχουν επηρεάσει αισθητά τον τομέα της Παιδείας, διατύπωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργος Δημοσθένους, ο οποίος υπέδειξε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, την περίοδο δηλαδή της κρίσης, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕΠ και του προϋπολογισμού αυξήθηκαν από το 7,1% το 2007 στο 8,1% για το 2010.

Σε χαιρετισμό του στην ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον» που διοργάνωσαν στη Λευκωσία η Κίνηση Καθηγητών «Αλλαγή», ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου και το International Institute of Management, ο Υπουργός Παιδείας τόνισε πως με βάση αυτά τα επίσημα δεδομένα η Κύπρος είναι η χώρα με τις υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα αποτελέσματα, όπως τουλάχιστον τα παρουσιάζουν οι διεθνείς έρευνες, δεν αντιστοιχούν και δεν αντανακλούν τις επενδύσεις που γίνονται στην εκπαίδευση, καθώς «όπως είναι γνωστό, η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών μελών της ΕΕ στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στη γλώσσα».

Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι αυτή η αρνητική κατάσταση πρέπει να αλλάξει χωρίς χρονοτριβή, υποδεικνύοντας πως προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
«Μια μεταρρύθμιση», όπως είπε, «απαραίτητη για να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, θέτοντας τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ευημερίας της Κύπρου».
Εξήγησε δε ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ευχολόγια αλλά στηρίζονται σε μελέτες και ερευνητικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια, οι οποίες είχαν ως στόχο να διερευνήσουν το ρόλο της εκπαίδευσης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και στις οποίες αποτυπώνεται το μέγεθος της απώλειας που συνεπάγεται για την οικονομία μιας χώρας η έλλειψη ή η παρεμπόδιση σχετικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, και, αντίθετα, τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που φέρνει η μεταρρύθμιση.
Ο κ. Δημοσθένους αναφέρθηκε συγκεκριμένα, στην έκθεση «Το κόστος των χαμηλών εκπαιδευτικών επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση» που ετοιμάστηκε, με ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης με υπεύθυνους τους καθηγητές Hanushek και Woessmann από τα Πανεπιστήμια του Stanford και Μόναχο αντίστοιχα, στην οποία υπολογίζονται τα οφέλη που θα είχε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και η βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών για τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Οπως είπε, τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση δείχνουν ότι η επίτευξη του στόχου αναφοράς της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τις δεξιότητες ανάγνωσης, μαθηματικών και φυσικών επιστημών των παιδιών ηλικίας 15 χρονών θα οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη αύξηση των ετήσιων ποσοστών ανάπτυξης κατά 0,23% και σε συνολικό κέρδος 21 τρισ. ευρώ με τη σημερινή αξία.
Οπως πρόσθεσε, η έκθεση περιλαμβάνει για πρώτη φορά και σχετικές εκτιμήσεις και τέσσερα σενάρια για την Κύπρο, εξηγώντας πως μέχρι σήμερα αυτό δεν ήταν δυνατόν, καθώς η Κύπρος - εξαιτίας των αντιρρήσεων της Τουρκίας - δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην έρευνα PISA.
Ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι όλα τα σενάρια είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της Κύπρου. «Στο πρώτο και πιο συντηρητικό εκτιμάται το όφελος στην περίπτωση που η Κύπρος ανεβεί κατά 25 μονάδες στην PISA: τότε, η επόμενη γενιά θα έχει στη ζωή της συνολικά 49 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Σύμφωνα δε με το τέταρτο σενάριο, προβλέπεται η αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος κατά 1770% ή 323 δισεκατομμύρια περισσότερο, εάν η Κύπρος φτάσει τις σημερινές επιδόσεις της εκπαίδευσης της Φινλανδίας» σημείωσε.
Εκφράζοντας τέλος τη βεβαιότητα ότι η σταδιακή βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων είναι απολύτως εφικτός στόχος για την Κύπρο, με την προϋπόθεση ότι θα δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις και εκπτώσεις στη μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται με στόχο τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ο Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε πως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος «η εκπαίδευση πρέπει να μείνει έξω από όλες εκείνες τις συγκυριακές αντιπαραθέσεις που έλκουν την καταγωγή τους από άλλα πεδία της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, και εμποδίζουν τον αναγκαίο επιστημονικό και νηφάλιο διάλογο».

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Καταβολή Επιδόματος Τέκνου

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το έτος 2012 από δικαιούχες οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχες οικογένειες με ένα και δύο τέκνα, στις οποίες το επίδομα θα καταβληθεί στο τέλος του έτους 2012, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Ιουνίου, 2012.
Τα έντυπα αίτησης για επίδομα τέκνου διατίθενται από τα γραφεία της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα, Πάφο, Πόλη Χρυσοχούς και Πελένδρι. Επίσης τα έντυπα αίτησης είναι καταχωρημένα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://www.mof.gov.cy.


Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων, το επίδομα τέκνου θα παραχωρείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχουν οι οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο που κατά το έτος 2011 είχαν ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις €49.000 και οικογένειες με δύο έως τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα που κατά το έτος 2011 είχαν ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις €99.000. Το εν λόγω εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τέταρτου τέκνου. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας και το ύψος του συνολικού ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός της.

Πρόσθετα και ανεξάρτητα του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το €1.200.000.

Στην αίτηση, πρέπει να δηλωθούν ορθά όλα τα εισοδήματα, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας (δηλαδή ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές, μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα, καταθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό). Αιτήσεις από τους δικαιούχους μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012.

Έκαναν πίσω και διορίζουν εκπαιδευτικούς

Πηγή :  www.stockwatch.com.cy

Εν μέσω έντονων διαφωνιών και αντεγκλήσεων, η Ολομέλεια της Βουλής άναψε πράσινο φως στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με βάση του οποίου εξαιρούνται από την απαγόρευση της πρόσληψης, οι εκπαιδευτικοί καθώς και πρόσωπα που πρόκειται να εργοδοτηθούν για τις ανάγκες της Προεδρίας της ΕΕ.

Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς, αποφασίστηκε όπως οι εξαιρέσεις θα γίνονται εκεί όπου θα κενώνονται θέσεις λόγω αφυπηρέτησης, άδειας ασθενείας και τοκετού καθώς και για άλλο νόμιμο λόγο απουσίας και όχι για την κάλυψη κενών που προκύπτουν λόγω αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

Καβγάς για τροπολογίες και μέτρα

Πάντως πριν από τη ψήφιση του νομοσχεδίου τα κόμματα διασταύρωσαν τα ξίφη τους κατηγορώντας αλλήλους για τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης και τις τροπολογίες που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αντιπολίτευση έστησε για άλλη μια φορά στον τοίχο την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην οικονομία.

Τη συζήτηση πυροδότησε η τοποθέτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, ο οποίος ανέφερε ότι πριν προχωρήσει η βουλή σε δεσμεύσεις θα πρέπει να σκέφτεται διπλά και τριπλά γιατί όπως υποστήριξε παρέχεται εργαλείο στην κυβέρνηση για να συμπεριφέρεται με ανεύθυνο τρόπο.

Έκανε επίσης λόγο για σκάνδαλο γιατί η κυβέρνηση αντί να λύσει τα προβλήματα από τις βεβιασμένες, όπως υποστήριξε αποφάσεις του Δεκεμβρίου, ζήτησε την αποδέσμευση του κονδυλίου για το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργου Λουκαϊδή ο οποίος μίλησε για υποκρισία κάποιων οι οποίοι , όπως ισχυρίστηκε σε πνεύμα ανευθυνότητας ψήφισαν τη σχετική τροπολογία στον κρατικό προϋπολογισμό και τώρα κατηγορούν την κυβέρνηση γιατί καθυστέρησε να καταθέσει το νομοσχέδιο. Διερωτήθηκε τι σχέση έχει το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας με τη συζήτηση.

Νικόλας : Χρεοκοπήσατε την Κύπρο

Παρέμβαση στον θέμα έκανε και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι «η βουλή είναι υπεύθυνη μπροστά στην ανεύθυνη κυβέρνηση η οποία έφερε την Κύπρο στα όρια της χρεοκοπίας».

«Δεν είναι κυβερνώσα βουλή» είπε « είναι αντιπολιτευόμενη κυβέρνηση γιατί η βουλή ψηφίζει τα μέτρα εξυγίανσης και κάποιοι είναι έξω από τη βουλή και μας καταγγέλλουν εμάς για τα μέτρα που μας έφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ψηφίσουμε».

Υπέδειξε , παράλληλα ότι η βουλή εφάρμοσε κατά γράμμα την πολιτική του Δημήτρη Χριστόφια και πάγωσε τις προσλήψεις, προσθέτοντας εάν το ΑΚΕΛ διαφωνεί να το πει ότι διαφωνεί με την πολιτική του Προέδρου.

«Είμαστε εδώ» είπε «γιατί χρεοκοπήσαμε και η βουλή προσπάθησε να διασώσει κάποια πράγματα για να είμαστε αξιόπιστοι έναντι της Ευρώπης».

Κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει πως θα μειωθεί ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων και πως ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στην ΕΕ.

Κάποιοι ήθελαν να δυσκολέψουν την κυβέρνηση

Τα πυρά αντέκρουσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης ο οποίος έκανε λόγο για ευσεβοποθισμό του Νικόλα Παπαδόπουλου για χρεοκοπία της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι το ΑΚΕΛ κατάφερε και απέτρεψε το σταύρωμα του κονδυλίου για την διερεύνηση της τύχης των αγνοουμένων.

«Να είναι ειλικρινείς» είπε « κάποιοι θέλησαν να δυσκολέψουν το έργο της κυβέρνησης».
Στον καβγά ενεπλάκη και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος σημείωσε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η απαξίωση της βουλής.

Υπέδειξε, μάλιστα, ότι οι αποφάσεις της βουλής ήταν τα κυρία επιχειρήματα του Υπουργού Οικονομικών στην επιστολή προς τις Βρυξέλλες για διόρθωση των δημόσιων οικονομικών.

Ανέφερε επίσης ότι «αφού μέσα σε λίγες ημέρες το 30% των εκπαιδευτικών πήραν άδειες ασθενείας και σημειώθηκαν και απουσίες προσωπικού στα κρατικά νοσηλευτήρια , τότε υποστήριξε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση.

Εξέφρασε την ελπίδα «να μην σταλούν τα χειρότερα μηνύματα στις Βρυξέλλες ότι δηλαδή άρχισε το ξήλωμα των βημάτων που έγιναν το Δεκέμβριο».

Εκ μέρους της ΕΔΕΚ ο βουλευτής Νίκος Νικολαϊδης, υπεραμύνθηκε των αποφάσεων της βουλής, προσθέτοντας ότι πέραν από τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα έπρεπε να σταλεί και μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας.