Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να υποβάλουν ένα από τα πιο κάτω έντυπα, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής www.eey.gov.cy:

 1.1 Έντυπο ΕΕΥ11 – Αίτηση μετάθεσης 
 1.2 Έντυπο ΕΕΥ12 – Αίτηση μη μετάθεσης. 
Αίτηση Μετάθεσης / Μη Μετάθεσης για Ειδικούς Λόγους

Ολόκληρη Ανακοίνωση της ΕΕΥ

Τονίζεται ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από τις 21 Ιανουαρίου 2014, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΕΥ. 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Π.Ο.Ε.Δ. - Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Πληροφορίες για εγγραφή νέων μελών ΠΟΕΔ
Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΕΔ, Τακτικά Μέλη της ΠΟΕΔ μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι πτυχιούχοι Δάσκαλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης και υπηρετούν σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας ή είναι αποσπασμένοι από το Υπουργείο Παιδείας σε άλλες Υπηρεσίες ή απουσιάζουν με εκπαιδευτική άδεια ή άδεια απουσίας.
Η σχετική αίτηση για εγγραφή μέλους υποβάλλεται, σύμφωνα με το καταστατικό, προς την Επιτροπή του Επαρχιακού Γραφείου της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο αιτητής η προς την Εκτελεστική Γραμματεία της Οργάνωσης.
Συμπληρώσετε και αποστείλετε στα Κεντρικά Γραφεία ΠΟΕΔ  (Fax : 22817599 ή 22447818 ) την πιο πάνω Αίτηση Εγγραφής.
Ωφελήματα Μελών :
 1. Επαγγελματικά ωφελήματα όπως επιδόματα επαγγελματικών διαφορών ( απεργιακό επίδομα κτλ, νομική συμβουλή και βοήθεια σε σχέση με την εργοδ΄δοτηση των μελών κ.α.)
 2. Ωφελήματα πρόνοιας, όπως επίδομα ασθενείας, ατυχήματος, απορίας, γηρατειών, θανάτου και έξοδα ιατρικής περίθαλωης και φαρμάκων, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσης.
 3. Άλλα ωφελήματα ύστερα από απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ (χρήση εξοχικών κατοικιών ΠΟΕΔ στις Πλάτρες ή Πάφο (ΟΕΛΜΕΚ), κάρτα μέλους, Εκπτωκουπόνια ΠΟΕΔ κλπ)
Δικαιώματα Μελών ΠΟΕΔ :
 1. Να εκλεγει και εκλέγεται
 2. Να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση της ΠΟΕΔ
 3. Να ζητεί και να έχει από μέρους της Οργάνωσης ηθική και οικονομική ενίσχυση, κατά την κρίση του Δ.Σ.
 4. Να λαμβάνει γνώση της ετήσιας Οικονομικής έκθεσης
 5. Να υποβάλλει θέματα για μελέτη στα αρμόδια σώματα της Οργάνωσης
 6. Να απολαμβάνει τα ωφελήματα και ευεργετήματα που προκύπτουν από  την εκπλήρωση των σκοπών της ΠΟΕΔ
 7. Να υποβάλλει έφεση προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη όταν θεωρεί ότι το Δ.Σ. ή η Ε. Επιτροπή διαχειρίζεται με κακό τρόπο την περιουσία της Οργάνωσης, όταν θεωρεί ότι αδικείται από αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ε.Επιτροπής. Η έφεση πρέπει να προσυπογράφεται από άλλα 5 μέλη της Οργάνωσης
 8. Να τυγχάνει γραπτής ειδοποίησης σε περίπτωση διαγραφής του, η οποία να αιτιολογείται δεόντος
 9. Να επιθεωρεί τα βιβλία της Οργάνωσης, όπως προνοείται στο καταστατικό.
Υποχρεώσεις Μελών ΠΟΕΔ :
 1. Να πληρώνει τακτικά και χωρίς καθυστέρηση τη συνδρομή του η οποία ανέρχεται στο 0,5 % του μισθού του. Για όσο διάστημα τα μέλη της ΠΟΕΔ δεν παίρνουν μισθό, απαλλάσσονται της καταβολής συνδρομής.
 2. Να τηρεί και να σέβεται όλες τις πρόνοιες του καταστατικού της ΠΟΕΔ και να υπακούει στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Να εξασκεί τα δικαιώματά του παίρνοντας τακτικά μέρος στις Συνελεύσεις και τις νόμιμες εργασίες και τους σκοπούς της Οργάνωσης, να φροντίζει για την περιουσία και τα συμφέρομτα της και να να συμβάλλει κατά το μέτρο των δυνάμεών του στην πρόοδο της Π.Ο.Ε.Δ.