Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίου FREDERICK - Υποτροφίες για Εκπαιδευτικούς


Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick θα προσφέρει κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιπέδου Μάστερ στις θεματικές περιοχές «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» (προσφέρεται στη Λευκωσία) και «Επιστήμες της Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» (προσφέρεται στη Λεμεσό).

Και τα δύο Προγράμματα:
ü  Έχουν αξιολογηθεί θετικά και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων μέσω διαδικασίας αξιολόγησης από διεθνή ομάδα καταξιωμένων καθηγητών πανεπιστημίων.
ü  Έχουν εξασφαλίσει την υποστήριξη αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού τομέα.
ü  Προσφέρονται στην Ελληνική γλώσσα, από διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Frederick και Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καθώς και άλλους προσοντούχους επιστήμονες.
ü  Συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη και την έρευνα, καλύπτοντας τα θέματά τους τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και με πρακτική εξάσκηση.

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» παρέχονται στην ιστοσελίδα www.ncu.org.cy/MSc/ και στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο του Προγράμματος. Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.frederick.ac.cy/MAESPLE/ και στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο του Προγράμματος.  Επίσης, πληροφορίες για τα δύο Προγράμματα μπορούν να δοθούν τηλεφωνικώς (22431355 και 25730975) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pre.kc@frederick.ac.cy).
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του Πανεπιστημίου να διατηρήσει στενές σχέσης συνεργασίας με το χώρο των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα με την ΠΟΕΔ και την ΟΕΛΜΕΚ, έχει αποφασιστεί όπως προσφερθούν σε μέλη της κάθε οργάνωσης από δύο υποτροφίες (50% των διδάκτρων) για κάθε Πρόγραμμα.
Και στα δύο Προγράμματα υπάρχει ακόμη μικρός αριθμός αδιάθετων θέσεων, οι οποίες θα κατανεμηθούν τον Σεπτέμβριο σε υποψήφιους που θα υποβάλουν μέχρι τότε την αίτησή τους. 

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Θέσεις για μερική απασχόληση στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο για τη σχολική χρονιά 2012‐2013

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2012 για τη ρύθμιση της απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνται στα Ολοήμερα Σχολεία, Κ.Ι.Ε. , Επιμορφωτικά Κέντρα, Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία, ανακοινώνει ότι θα συσταθεί Φορέας Ιδιωτικού Δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την εργοδότηση των απασχολούμενων στα πιο πάνω προγράμματα. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί τη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής των ατόμων που θα απασχοληθούν, μέχρι και τη σύσταση του Φορέα.

Τα θέματα ενδιαφέροντος που θα προσφερθούν στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία κατά τη σχολική χρονιά 2012‐2013 περιλαμβάνουν:

1. Αγγλικά 6. Γενικές Αθλοπαιδιές 11. Ταε Κβο Ντο
2. Γαλλικά 7. Κολύμπι 12. Καράτε
3. Ζωγραφική 8. Αντισφαίριση 13. Χορό
4. Θέατρο 9. Επιτραπέζια Αντισφαίριση 14. Μπαλέτο
5. Μουσική 10. Αντιπτέριση (Μπάτμιντον) 15. Ρυθμική Γυμναστική

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να διδάξουν τα ειδικά θέματα που αναφέρονται πιο πάνω στο ΕΟΣ, κατά τη σχολική χρονιά 2012‐2013, να  υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση στο ΕΟΣ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy/dde/programs/eniaio_oloimero/index.html επιλέγοντας το σύνδεσμο «Δήλωση ενδιαφέροντος‐Απασχόληση ΕΟΣ».

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων είναι από την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 μέχρι και τις 5 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη το αργότερο μέχρι 14:00. Επισημαίνεται ότι δηλώσεις οι οποίες θα σταλούν είτε ταχυδρομικώς είτε με τηλεομοιότυπο δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ΜΟΝΟ αδιόριστοι εκπαιδευτικοί:
Α) Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι με δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο ειδικό θέμα). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εργοδότησης αδιόριστων δασκάλων στο ΕΟΣ, αυτοί δε θα εργοδοτούνται και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο.

Β)Μέσης Εκπαίδευσης (Αγγλικών, Γαλλικών, Φυσικής Αγωγής, Τέχνης, Μουσικής, Θεατρολογίας).
Γ) Εκπαιδευτές (Χορού, Μπαλέτου, Ρυθμικής Γυμναστικής, Καράτε, Ταε Κβο Ντο).

Στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα κληθούν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπηρετήσουν ως αντικαταστάτες και παράλληλα υπέβαλαν αίτηση απασχόλησης στο ΕΟΣ, δε θα προσφέρεται απασχόληση στο Ολοήμερο Σχολείο. Επίσης αδιόριστοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα υπογράψουν συμβόλαιο για απασχόληση στο ΕΟΣ και κληθούν από την Ε.Ε.Υ. για αντικαταστάτες, θα πρέπει είτε να παραιτούνται από την απασχόληση στο ΕΟΣ, είτε να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση αντικαταστάτη.

Η απασχόληση στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο είναι σε προσωρινή βάση και σε καμιά περίπτωση δε συνεπάγεται μονιμότητα. Ο χρόνος και ο τόπος απασχόλησης καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η αντιμισθία που καταβάλλεται για κάθε σαραντάλεπτη διδακτική περίοδο είναι €23,92. Κατά τη διαδικασία επιλογής για υπηρεσία στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο θα ληφθούν υπόψη ο αριθμός καταλόγου των ενδιαφερομένων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τα προσόντα των ενδιαφερομένων και η προηγούμενη πείρα.

Νοείται ότι, αναλόγως του αριθμού των παιδιών που θα επιλέξουν συγκεκριμένο θέμα ενδέχεται να ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους να διδάξουν σε περισσότερα από ένα σχολεία και περισσότερες από μία ομάδες. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων ανά εκπαιδευτή δεν θα ξεπερνά τις 5 ή αλλιώς τις 10 εβδομαδιαίες διδακτικές περιόδους ανά σχολικό έτος.

Όροι εντολής ανάληψης καθηκόντων στα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία:
 Υπογραφή συμβολαίου (Οι εκπαιδευτές που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό συμβόλαιο)
 Υποχρεωτική συμμετοχή σε πρόγραμμα επιμόρφωσης (αν χρειαστεί)
 Εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων, όπως αυτοί ορίζονται από τους ευρύτερους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Ετοιμασία και υποβολή δεκαπενθήμερου ή μηνιαίου προγραμματισμού στο Διευθυντή/Διευθύνοντα του ΕΟΣ
 Ανάληψη καθηκόντων που πιθανόν να τους αναθέσει η Διεύθυνση του σχολείου

Για τη σχολική χρονιά 2012‐2013 θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία, τα Δημοτικά Σχολεία που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
1 «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ» ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
2 ΚΑΠΕΔΕΣ
3 ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ
ΛΕΜΕΣΟΣ
 4 ΑΠΕΣΙΑ
5 ΑΨΙΟΥ
6 ΕΡΗΜΗ
7 ΙΑΜΑΤΙΚΗ
8 ΠΕΛΕΝΔΡΙ
9 ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ
10 ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ
ΛΑΡΝΑΚΑ 
11 ΖΥΓΙ
12 ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
 13 ΣΩΤΗΡΑ Γ’
ΠΑΦΟΣ
 14 ΓΙΟΛΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στα τηλέφωνα 22809543 και 22800795.
Γραφείο Τύπου

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Ο κριτικός γραμματισμός στις τάξεις των παιδιών μας 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν σημειωθεί μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος, μέσα από την ανάπτυξη κριτικά και κοινωνικά προσανατολισμένων προσεγγίσεων. Οι προσεγγίσεις αυτές εισήχθηκαν στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, κάτω από το πρίσμα της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού. Σε αντίθεση με προσεγγίσεις που έδιναν έμφαση στην κατάκτηση μιας σειράς αποπλαισιωμένων γνώσεων και στρατηγικών, που ακόμη και σήμερα παρατηρούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με τη στείρα αποστήθιση γνώσεων, στον κριτικό γραμματισμό η διδασκαλία της γλώσσας έχει ως στόχο να αναδείξει πώς κάποιος/α μέσα από τα κείμενα που παράγει προβάλλει, αποσιωπά ή υποστηρίζει ένα θέμα. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται η διαμόρφωση κριτικά εγγράμματων πολιτών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν κριτική στάση απέναντι σε οποιαδήποτε κοινωνικά ζητήματα, οικοδομώντας, ενισχύοντας ή αμφισβητώντας τα νοήματα που ενυπάρχουν σε αυτά.